Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również danych osobowych Państwa przedstawicieli i pracowników.

Każda osoba działająca w imieniu własnym lub reprezentująca podmiot współpracujący z

Zakład Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Spółka Jawna K. E. C. Śmieszny, M. Mroczkowska,
Rudunki 25, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP 8911013721 przyjmuje do wiadomości :

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS” Spółka
Jawna K. E. C. Śmieszny, M. Mroczkowska z siedzibą w Rudunki 25, 87-700 Aleksandrów Kujawski,
NIP 8911013721 tel: +48 725447347 , mail: zarzad@drobaleks.pl

2. Podstawą prawną przetwarzania jej danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz ustawa z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3. Cel przetwarzania.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a. realizacja umowy pomiędzy współpracującym podmiotem a Administratorem– w zakresie , w jakim dla jej wykonania przetwarzanie jej danych osobowych jest niezbędne ;

b. obowiązek prawny- w zakresie w jakim przetwarzanie jej danych jest konieczne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ;

c. prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni produktów i usług Administratora, zapobieganie oszustwom lub dochodzenia i obrona roszczeń)- w zakresie, w jakim przetwarzanie jej danych jest konieczne dla realizacji w/w uzasadnionych interesów Administratora ;
d. w przypadku wyrażenia przez nią dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych w zakresie wyznaczonym zgodą, będzie również zgoda na przetwarzanie danych.

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Wyrażenie lub brak jej dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż związanych z realizacją Umowy, nie będzie miało wpływu na wykonanie Umowy.

4. Jej dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania:

a. zawarcia i wykonywania Umowy łączącej jej z Administratorem– przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej ukończeniu;

b. wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze : przez czas wykonywania obowiązków przez Administratora, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (np. podatkowe) lub przez czas , w którym może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;

c. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: marketingu bezpośredniego- przez czas trwania Umowy; zapobiegania oszustwom- przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami; dochodzenie i obrony roszczeń- przez okres w którym przedawnią się dane roszczenia.

d. w przypadku przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych na podstawie jej zgody na określone sposoby wykorzystania danych , jej dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu zgody a w razie braku takiego wskazania- do czasu wycofania przez nią zgody.

5. Jej dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów wskazanych w pkt.4 powyżej. W przypadku wyrażenia przez nią dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej dane będą przetwarzane również dla celów wskazanych w złożonym przez nią oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

6. Administrator może przekazać jej dane odbiorcą zajmujących się :

a. serwisem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, z których korzysta Administrator;

b. świadczeniem Administratorowi usług doradczych, marketingowych, konsultacyjnych ,audytowych , pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej, działających na zlecenie Administratora;

c. nabywaniem lub windykacją wierzytelności – w razie nieopłacenia przez nią w terminie należności na rzecz Administratora ;

d. świadczenia usług pocztowych lub kurierskich.

7. W zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

8. W razie udzielenia przez nią dodatkowo zgody na przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, zgoda może być przez nią cofnięta w każdym czasie.

9. W związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora przysługuje jej w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .

10. W oparciu o jej dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania .

11. Dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane do państw trzecich (poza Unię Europejską) oraz do organizacji międzynarodowych.

Zakład Przemysłu Mięsnego „DRÓBALEKS”